Byggekort

Tjener fett på id-kort

Kon­su­lent­byråer tje­ner gode pen­ger på å tilby ar­beids­gi­ve­re i bygg- og an­legg hjelp til å skaffe id-kort til sine ar­beids­ta­ke­re. De samme kan kjøpes hos Arbeids­til­synet for en femti­lapp.

Publisert

Flere kon­su­lent­by­rå­er til­byr ar­beids­gi­ve­re i bygg- og an­leggs­bran­sjen hjelp til å skaffe id-kort, mel­der Arbeidstilsynet, som har fått mel­din­ger om at en­kel­te kon­su­lent­by­rå­er be­dri­ver en ag­gres­siv og feil­ak­tig mar­keds­fø­ring av id-kort­ord­nin­gen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ar­beids­til­sy­net vil nå føl­ge opp dis­se kon­su­lent­by­rå­ene. I ut­gangs­punk­tet er det in­gen­ting i vei­en med å bru­ke kon­su­len­ter til å bi­stå i søk­nads­pro­ses­sen, men tilsynet har registrert enkelte uheldige episoder.

"

Konsulenter tjener fete penger på å tilby id-kort.

Hol­der ikke med SMS

Etter at for­skrif­ten som på­leg­ger alle an­sat­te i bygge- og anleggs­næringen å bære id-kort tråd­te i kraft 1. ja­nu­ar 2008, har også pri­va­te konsulenter begynt å til­by id-kort.

Ar­beids­til­sy­net pre­si­se­rer at tekst­mel­din­ger fra kon­su­lent­by­rå­er som bi­står i pro­ses­sen, ikke gjel­der som kvit­te­ring for påstartet sø­ke­pro­sess av id-kort. Det er kun kvit­te­rin­ger og id-kort fra kort­utsteder­firmaet Norsik AS som er gyl­di­ge og som blir god­tatt av Ar­beids­til­sy­net.

Id-kort kan be­stil­les hos Norsik, som ut­ste­der id-kort for byg­ge- og an­leggs­nærin­gen på veg­ne av Ar­beids­til­sy­net. Kor­tet kos­ter ca. 50 kro­ner.

Les også: Trege arbeidsgivere, Atil varsler kontroll

Hvem må ha id-kort?

Ar­beids- og in­klu­de­rings­de­par­te­men­tet har be­stemt at alle virk­som­he­ter som ut­fø­rer ar­beid på byg­ge- og an­leggs­plas­ser, både nor­ske og uten­land­ske, er på­lagt å ut­sty­re sine ar­beids­ta­ke­re med id-kort. Id-kor­tet skal også bru­kes av enkelt­person­foretak (virk­som­het som ikke sys­sel­set­ter ar­beids­ta­ker).

Les mer: Krav om id-kort i bygg og anlegg

Ar­beids­ta­ke­re som er an­satt i uten­land­ske sel­ska­per som ope­re­rer i Nor­ge må også bære id-kort, også om de job­ber på kor­te opp­drag (i mind­re enn tre må­ne­der) i bygg og an­legg. Selv om de ikke tren­ger opp­holds- og ar­beids­til­la­tel­se skal de li­ke­vel inn­mel­des til Sen­tral­skat­te­kon­to­ret for uten­lands­sa­ker (SFU).

Kra­vet om å bære id-kort gjel­der også dem som ut­fø­rer støt­te­funk­sjo­ner som ren­hold, kan­ti­ne­drift osv. når de er fast etab­lert in­nen­for an­leg­gets om­rå­de. Per­so­ner som trans­por­te­rer va­rer til byg­ge- og an­leggs­plas­sen, skal ut­sty­res med id-kort der­som ar­bei­det skjer re­gel­mes­sig.

Virk­som­he­ter (hånd­ver­ke­re) som kun til­byr sine tje­nes­ter i for­bru­ker­mar­ke­det er også om­fat­tet av plik­ten til å ut­sty­re sine ar­beids­ta­ke­re med id-kort.

Les mer om id-kort i byg­ge- og an­leggs­næ­rin­gen hos Arbeidstilsynet

Kortene kan bestilles hos: https://www.norsik.no/byggekort/

"
Powered by Labrador CMS