Farlige kjemikalier
Farlige kjemikalier

Økt satsing på kjemisk arbeidsmiljø

  STAMIs database for kjemisk eksponering i arbeidslivet (EXPO) blir nå den nasjonale eksponeringsdatabasen. Gjennom et mer effektivt innrapporteringssystem, en mer effektiv innsamling og systematisering av opplysninger om kjemikaliebruk i norsk arbeidsliv og en økt bruk av eksponeringsdatabasen EXPO ser vi nå en økt satsing på kjemisk arbeidsmiljø.

Publisert

I første omgang skal det utvikles dataløsninger og iverksettes pilotprosjekter i flere bransjer, med sikte på å utvikle et hensiktsmessig elektronisk innrapporteringssystem. Etter pilotperioden skal alle data fra eksponeringsmålinger i norske virksomheter innrapporteres og systematiseres i eksponeringsdatabasen EXPO, som er lokalisert ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Vi vil umiddelbart sette ned en prosjektgruppe bestående av STAMI, Arbeidstilsynet og petroleumstilsynet som skal jobbe videre med dette i nær dialog med bransjer og partene i arbeidslivet, sier forskningsdirektør Pål Molander ved STAMI.

Han sier videre at vi allerede har kommet langt i utvelgelsen av aktuelle bransjer som skal inngå i pilotprosjektene, hvor både oljebransjen og aluminiumsindustrien har stilt seg positive til å delta. Det skal i tillegg suppleres med to mindre bransjer som fortrinnsvis skal bestå av små- og mellomstore bedrifter, for å dekke opp bedre bredden i arbeidslivet.

Kjemikaliebruk og eksponeringsnivåer

Systemet skal utformes slik at hver enkelt virksomhet får tilgang til et område hvor egne data er lagret over tid, og med mulighet til å kunne hente fram rapporter om kjemikaliebruk og eksponeringsnivåer i egen virksomhet.

- Å få en bedre oversikt over kjemikaliebruken i arbeidslivet vil være et viktig bidrag til å forebygge sykdom og helseskader. Vi har derfor satt av 4,2 millioner kroner, slik at dette viktige prosjektet kan startes opp umiddelbart, sier statsråd Dag Terje Andersen (AID).

Pål Molander påpeker at STAMI er svært glade for denne satsingen og han tror at dette systemet vil bidra til økt fokus på kjemisk helsefare generelt, og at muligheten en nå får til å samtolke alle disse eksponeringsdataene vil gi ny kunnskap som kan nyttegjøres i preventiv sammenheng.

EXPO består allerede i dag av over 120.000 eksponeringsmålinger fra nesten 6.000 norske bedrifter, og vi ser frem til å videreutvikle denne basen til å bli en brukervennlig og landsdekkende database som mange skal få glede av.

Kunnskapskilde

Databasen vil også utgjøre en viktig kunnskapskilde for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Det nye systemet vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidsmiljømyndighetenes tilsynsarbeid, og for det forebyggende arbeidet som virksomhetene og partene i arbeidslivet gjør på dette feltet.

Statens arbeidsmiljøinstitutt og NOA vil bidra til å gjøre denne kunnskapen både kjent og mulig å utnytte.

Forankring i arbeidslivet

Denne utvidede satsingen på kjemisk arbeidsmiljø som Arbeids og Inkluderingsdepartementet nå forestår, er en oppfølging av anbefalingene i en fersk rapport fra en arbeidsgruppe som har utredet muligheter for å få bedre oversikt over kjemisk eksponering i arbeidslivet.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter for Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Gruppens arbeid og anbefalinger er forankret i en referansegruppe bestående av partene i arbeidslivet, utvalgte bransjer og øvrige berørte parter.

Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt

Powered by Labrador CMS