Ryggplager 2
Ryggplager 2

Ny rapport om årsaker til muskel- og skjelettplager

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet inviterer til seminar 9. februar, hvor STAMI presenterer en helt ny rapport om årsaker til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Publisert

STAMI har gjennomført en systematisk gjennomgang av undersøkelser av risiko for utvikling av muskelskjelettlidelser både med tanke på fysiske, psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer. Videre har instituttet innhentet kunnskap om effekt av ulike typer intervensjoner for å redusere risiko for muskelskjelettlidelser.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den systematiske gjennomgangen er et resultat av samarbeidsprosjektet Sammenstilling av kunnskap om utvikling av muskelskjelettlidelser og årsaksforhold knyttet til fysiske, psykologiske og organisatoriske forhold. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Direktoratet for arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt og kom i stand da Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) våren 2007 ga tilsagn om midler og har pågått fra høsten 2007, samt gjennom hele 2008. Arbeidstilsynet har hatt det overordnede koordineringsansvaret.

Arbeidet skal bidra til en kompetanseheving både i Arbeidstilsynet og i Petroleumstilsynet om hvordan de ulike faktorer påvirker hverandre og dermed utgjør en risiko for muskelskjelettlidelser. Håpet er at det også skal bidra til en kompetanseheving i bedriftene. Videre er det tenkt at forskningsresultatene fra prosjektet skal brukes til å forbedre etatenes tilsyn og rådgiving.

Avdeling for Arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser ved Statens arbeidsmiljøinstitutt står faglig ansvarlig for innholdet i rapporten og arbeidet har vært ledet av professor Stein Knardahl. Rapporten inneholder både en populærvitenskapelig del og en mer inngående diskusjonsdel der forskningsfunn og metoder diskuteres nærmere.

Powered by Labrador CMS