Bedrifter ønsker FM-tjenester

Skal du sat­se på to­ta­le tje­nes­te- og ser­vi­ce­løs­nin­ger til be­drifts­kun­der er ti­den inne. Iføl­ge et av lan­dets stør­ste FM be­drif­ter så er mar­ke­det i ferd med å ta av.

Publisert

Nor­ge hen­ger et­ter, når det gjel­der et­ter­spør­sel et­ter to­ta­le ser­vi­ce­løs­nin­ger el­ler så­kal­te in­te­grer­te Facility Ma­na­ge­ment tje­nes­ter, men as­si­ste­ren­de di­rek­tør i ut­vik­lings­sta­ben til Coor Ser­vi­ce Ma­na­ge­ment AS, Mag­da­le­na Kvar­ne­mar, spår en eks­plo­siv vekst i mar­ket.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det for­tal­te hun hus­øko­no­mi- og ser­vi­ce­le­del­se stu­den­te­ne på Høg­sko­len i Akers­hus un­der stu­di­ets al­ler før­s­te bran­sje­dag.

Marked for serviceløsninger mener Coor

Kvar­ne­mar utryk­te at mar­ke­det for å le­ve­re to­ta­le drifts og ser­vi­ce­løs­nin­ger til stør­re be­drif­ter er godt ut­vik­let både i USA og i Stor­bri­tan­nia. Nå er Nor­den på vei et­ter.

- Fore­lø­pig har mar­ke­det i Sve­ri­ge kom­met len­ger enn Nor­ge. Men de er på vei et­ter, for­tal­te di­rek­tø­ren i Coor.

Hun for­tal­te at det vil bli en be­ty­de­lig vekst i det­te mar­ke­det i lø­pet av året. Og at be­drifts­mar­ke­det al­le­re­de har eks­plo­dert.

- Det er først og fremst blant de sto­re in­ter­na­sjo­na­le sel­ska­pe­ne og stør­re be­drif­ter vi ser at det er økt et­ter­spør­sel et­ter noen som kan drif­te hele byg­get og le­ve­re ser­vi­ce­tje­nes­ter.

Kjøper i dag renhold alene

Grun­nen til at mar­ke­det er i vekst er mu­lig­he­ten til å spa­re pen­ger, og i til­legg til at de fles­te tror at kva­li­te­ten på tje­nes­ten øker.

De som i dag kjø­per en­kelt­tje­nes­ter (sin­gel­ser­vi­ce), en­ten det er ren­hold, kan­ti­ne­drift, sik­ker­het el­ler vakt­mes­ter­tje­nes­ter, vil se at det pen­ger å tje­ne på å ha en le­ve­ran­dør av alle tje­nes­te­ne i byg­get, på­står Kvar­ne­mar.

- Det er ofte dobbeltledelse å føl­ge opp alle tje­nes­te­ne. I til­legg er det ofte fle­re tje­nes­ter som fal­ler mel­lom to sto­ler, og le­ve­ran­dø­re­ne tar seg all­tid godt be­talt for sli­ke eks­tra tje­nes­ter.

Det of­fent­li­ge mar­ke­det der­imot lig­ger fore­lø­pig dødt. Grun­nen til det­te men­te Kvar­ne­mar er at med en rød­grønn re­gje­ring så er det lite som blir satt ut til pri­va­te ak­tø­rer.

Drift av FM- tjenestene

Man­ge av da­gens be­drif­ter øns­ker at de som til­byr FM-tje­nes­ter blir en form for in­ternt ser­vi­ce­sel­skap, selv om drif­ten av byg­get og ser­vi­ce­tje­nes­ter le­ve­res av en eksternleverandør.

Coor Ser­vi­ce Ma­na­ge­ment er et av Nor­dens le­den­de ak­tø­rer in­nen den­ne type ser­vi­ce ma­na­ge­ment. Sel­ska­pet har spe­sia­li­sert seg på å lede, ut­vik­le og ef­fek­ti­vi­se­re ser­vi­ce­funk­sjo­ner på kon­to­rer, ei­en­dom­mer, pro­duk­sjons­an­legg og i of­fent­lig virk­som­het i Nor­den.

I dag har de en om­set­ning på års­ba­sis på cir­ka fire mil­li­ar­der sven­ske kro­ner, og det er in­gen tvil om at de for­ven­ter vekst. I lø­pet av 2008 har sel­ska­pet et mål om ha 600 mil­li­ar­der i om­set­ning.

Powered by Labrador CMS