Fra 2023 blir det nye og strengere krav til innholdet i sikkerhets­datablader. Illustrasjonen viser eksempler på farepiktogrammer ved merking av kjemiske produkter.

Nye regler for sikkerhets­data­blader for kjemikalier

Innen 1. januar 2023 må alle sikkerhets­datablader for kjemikalier være oppdatert i tråd med nye krav i den europeiske REACH-forordningen.

Publisert

Det opplyser Arbeidstilsynet, som opplyser at leverandører av kjemikalier allerede nå kan starte med å oppdatere sikkerhets­databladene.

Alle stoffer og stoff­blandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøs­kadelige egenskaper skal ha et sikkerhet­sdatablad. Fra 1. januar 2023 skal samtlige kjemisikkerhets­datablader oppfylle kravene i det nye regelverket.

Nye krav

Følgende endringer i sikkerhetsdatabladene må bli gjort:

  • Det blir satt krav om opplysninger om innhold av nano­materialer og hormon­forstyrrende stoffer i kjemikalier.

  • Det skal også være en mer detaljert beskrivelse av bruksområdet for kjemikalier enn det som gjelder i dagens regelverk. I tillegg skal det være mer utfyllende opplysninger om blant annet håndtering, oppbevaring og fysiske-kjemiske egenskaper og toksikologisk virkning ved kjemikaliene.

  • Det er et formelt krav om en unik kode for kjemikaliene, såkalt UFI-kode («Unique Formula Identifier»). Det er en entydig alfa­numerisk kode som knytter sammen informasjon om sammen­setningen av en stoff­blandinger i kjemikalier.

  • Endret vedlegg II gjennomfører også den 6. og 7. endringen i FNs kriterier for kjemikalier.

– Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhets­datablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. «Å stille til rådighet» skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhets­datablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke nok, sier Tore Jeppe Sørhaug som er seksjonsleder for markedskontroll i Arbeidstilsynet.

Skal sikre trygg bruk

Det er et krav i REACH-forordningen om at brukere av kjemikalier skal få sikkerhets­databladet når det skjer en vesentlig endring i lovverket.

Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljø­skadelige egenskaper skal ha et sikkerhets­datablad. Også blandinger som ikke er klassifisert som farlig, men inneholder minst ett farlig stoff, skal ha et sikkerhets­datablad. Databladets viktigste funksjon er å sikre trygg bruk av kjemikalier.

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at stoff­kartotekene ajourføres i tråd med de nye reglene.

Overgangsperiode

Det er lagt opp til en overgangs­periode for gjennomføring av lovendringene. Fram til årsskiftet 2022/2023 er kjemikalie­produkter som allerede er på markedet i tråd med gjeldende regelverk. Men fra 1. januar 2023 skal samtlige kjemisikkerhets­datablader oppfylle kravene i det nye regelverket.

Overgangs­ordningen er ikke til hinder for at eksisterende sikkerhets­datablad allerede nå kan bli oppdatert.

Har du spørsmål, kan du kontakte Arbeidstilynet (se nederst i artikkelen det er linket til under):

Kilde: Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier (ekstern link til Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS